Publikációk

    A teljes publikációs anyagom hivatkozásokkal együtt megtalálható az mtmt adatbázisban.



Könyvek

1.    N. Fodor János, Személynevek rendszere a kései ómagyar korban. Magyar Névtani Értekezések 2. ISBN 978-963-284-144-1. ELTE BTK, Budapest, 2010. 160 lap (354673 karakter)

Hivatkozás: 31

2.    N. Fodor János, A Felső-Tisza-vidék késő középkori személyneveinek szótára (1401–1526). Magyar Névtani Értekezések 3. ISBN 978-963-284-145-8. ELTE BTK, Budapest, 2010. 330 lap (990716 karakter)

Hivatkozás: 19

3.    N. Fodor János, A Tiszakönyök családnevei 1560-ból. Magyar Névtani Dolgozatok 170. (Szerk. Hajdú Mihály) ISSN 01336169. ELTE BTK, Budapest, 2002. 129 lap + 1 térkép

Hivatkozás: 11

 

Lektorált tanulmányok

 

4.     N. Fodor János, Magyar nyelvváltozatok a Mátyás kori Magyaror-szágon. In: Bárth M János – Bodó Csanád – Kocsis Zsuzsanna (szerk.), A nyelv dimenziói: Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére. Budapest: ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete – Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2015. 368–375.

 

5.     N. Fodor János, Interferenciális jelenségek és névromlások esetei a 18. század eleji személynév-történeti forrásanyagban. In: Kalcsó Gyula (szerk.), Tanulmányok a magyar nyelvről: Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series Tom. XLII. Sectio Linguistica Hungarica. Eger: Eszterházy Károly Főiskola, 2015. 159–167.

 

6.     N. Fodor János, Történeti személynévkutatás. In: Farkas Tamás – Slíz Mariann (szerk.), Magyar névkutatás a 21. század elején. Budapest: ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete – Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2015. 115–144.

Hivatkozás: 1

 

7.  N. Fodor János, A történeti személynévföldrajz mint a nyelvföldrajz egyik kutatási területe 1.: A nyelvföldrajzi módszer a névtani kutatásokban. Névtani Értesítő 36 (2014): 23–41.

Hivatkozás: 4

 

8.  N. Fodor János, Névföldrajz és etimológia: Mutatvány a Történeti magyar családnévatlasz lexikális térképlapjaiból. Magyar Nyelvőr 138 (2014): 451–460.

Hivatkozás: 2

 

9.     N. Fodor János, A magyar nyitódó kettőshangzók kialakulásának rendszerszerű sajátosságai. In: Kádár Edit – Szilágyi N. Sándor (szerk.), Analógia és modern nyelvleírás. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2013. 84–98.

 

10.     N. Fodor János, A magyar magánhangzórendszert érintő hangeltolódás tendenciájának nyelvjárási vonatkozásai.: Az északkeleti nyitódó kettőshangzók kialakulásának lehetséges módjáról. In: É. Kiss Katalin – Hegedűs Attila (szerk.), Nyelvelmélet és dialektológia 2. Piliscsaba: PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék és Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2012. 136–153.

Hivatkozás: 3

 

11.  N. Fodor János, A természetes személynévadásról. Magyar Nyelvjárások 50 (2012): 37–50.

Hivatkozás: 3

 

12.  N. Fodor János, Megjegyzések népnévi eredetű tulajdonneveinkről. Névtani Értesítő 34 (2012): 179–191.

Hivatkozás: 1

 

13.  N. Fodor János, Családnevek történeti tanulságai Partium késő középkori és újkori névanyaga alapján. Helynévtörténeti Tanulmányok 7 (2012): 143–58.

Hivatkozás: 5

 

14.  N. Fodor János ( F. Láncz Éva), A Történeti magyar családnévatlasz előmunkálatairól. Névtani Értesítő 33 (2011): 175–90.

Hivatkozás: 13

 

15.  N. Fodor János, Név és etnikum összefüggésének nyelvföldrajzi vonatkozásai a Történeti Magyar Családnévatlasz példaanyagában. In: Vörös Ferenc szerk., A nyelvföldrajztól a névföldrajzig II. Családnév – helynév – kisebbségek. Savaria University Press, Szombathely, 2011. 95–108.

Hivatkozás: 10

 

16.  N. Fodor János, Női nevek az ómagyar kor utolsó századából. In: Klárisok. Köszöntő kötet Korompay Klára 60. születésnapjára. Szerk. Csiszár Gábor – Darvas anikó. Budapest, 2011. 268­—76.

Hivatkozás: 1

 

17.  N. Fodor János, Északkelet-magyarországi személynevek a kései ómagyar korból. Magyar Nyelv 105 (2009): 24454; 37982; 5049; 106 (2010): 1215; 2513; 3812; 50610.

 

18.  N. Fodor János, Szuhogy történetéről és nyelvjárásáról. In: Mazurka Károly, Szuhogyi palóc tájszótár. Budapest, 2008. 9–16.

Hivatkozás: 1

 

19.  N. Fodor János, Egy német ajkú deák által lejegyzett szabolcsi összeírás a XVI. század első évtizedeiből. Magyar Nyelv 104 (2008): 254–6. Javítás

 

20.  N. Fodor János, A magyar családnevek új szempontú rendszerezési lehetőségéről. Magyar Nyelv 104 (2008): 286–306.

Hivatkozás: 22

21.   N. Fodor János, Szabó T. Attila, a nyelvjáráskutató. In: Bárth M. János szerk., Emlékkönyv Szabó T. Attila születésének 100. évfordulójára. Budapest, 2006. 46–53.

22.  N. Fodor János, A Várdai-birtok XV. századi összeírásairól. Néhány megjegyzés Mező András „A Várdai-birtokok jobbágynevei a XV. század közepén” című munkájához és a „Régi magyar családnevek szótára” egyes adataihoz. Névtani Értesítő 28 (2006): 181–5.

23.  N. Fodor János, XVI. századi iratok a Barkóczy család levéltárából. Magyar Nyelv 102 (2006): 508–9.

24.  N. Fodor János, Néhány adalék Északkelet-Magyarország ómagyar kori nyelvjárástörténetéhez a helynevek alapján. A hangsúlytalan ö-zésről. In: Mártonfy Attila - Papp Kornélia - Slíz Mariann (szerk.), 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. Argumentum Kiadó, Budapest, 2006. 171-6.

25.  N. Fodor János, XV. századi összeírások Szabolcs megyéből. Magyar Nyelv 101 (2005): 498–509.

Hivatkozás: 4

26.  N. Fodor János, Adalékok a helynévi eredetű családneveink kialakulásához. A Gutkeled nemzetség szólátmonostori ágának családnevei. Névtani Értesítő 26 (2004): 31–45.

Hivatkozás: 13

27.  N. Fodor János, Tiszamogyorós külterületi helynevei. Névtani Értesítő 25 (2003): 63–70.

Hivatkozás: 3

28.  N. Fodor János, A XIII–XIV. század társadalmi és politikai változásai Szabolcs vármegyében. In: Henzsel Ágota szerk., Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv XVI. Nyíregyháza, 2003. 63–73.

29.  N. Fodor János, Adalék a XVI. századi nyelvjárásaink kutatásához. In: Hajdú Mihály–Keszler Borbála (szerk.): Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. Budapest, 2003. 485–490.

30.  N. Fodor János, Szabolcs vármegye igazgatása és tisztségviselői 1301–1378 között. In: Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv XV. Nyíregyháza, 2001. 13–37.

31.  N. Fodor János, A Gutkeled nemzetség szólátmonostori ága az Anjou-korban: Turul 73 (2000): 97–109.

Hivatkozás: 1

 

Konferenciakiadványok

32.  N. FODOR, JÁNOS, The Geolinguistic Research of Historic Personal Names Found in the Carpathian Basin. In: OLIVIU FELECAN (szerk.), Proceedings of the Second International Conference on Onomastics "Name and Naming".: Onomastics in Contemporary Public Space. Cluj-Napoca, Editura Mega, 2013. p. 518-527.

Hivatkozás: 9

 

33.  N. Fodor János, A kórógyi nyelvjárás nyelvföldrajzi tanulságai. In: Szoták Szilvia szerk., In: Magyar nyelv és kultúra a Kárpát-medencében. Gramma Nyelvi Iroda–UMIZ–Imre Samu Nyelvi Intézet. DunaszerdahelyAlsóőr, 2011. 6273.

 

34.  N. Fodor János, Magyar eredetű családnevek megváltoztatásának esetei a 19. században. In: Bölcskei Andrea – N. Császi Ildikó szerk., Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Balatonszárszó, 2007. június 22–24. Budapest, 2008. 349–55.

Hivatkozás: 9

35.  N. Fodor János, A természetes családnevek lexikális-morfológiai vizsgálata. In: Hoffmann István – Juhász Dezső szerk., Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. Debrecen–Bp., 2007. 113–29.

Hivatkozás: 8

 

Kisebb közlemények

36.  N. Fodor János, A családnév-változtatások történetei időben, térben, társadalomban. Kozma István – Farkas Tamás (szerk.), Budapest, 2009. Névtani Értesítő 32 (2010): 206–11. (Ismertetés.)

37.  N. Fodor János, Északkelet-Magyarország személyneveinek komplex nyelvi elemzése (1401­-1526). A doktori iskolákban megvédett névtani témájú disszertációk 2008-ban. In: Névtani Értesítő 31 (2009): 221-4.

38.  N. Fodor János írja. Magyar Nyelv 104 (2008): 384.

39.  N. Fodor János, A Magyar Névtani Értekezések sorozatról és első kötetéről: B. Gergely Piroska „Kalotaszeg magyar kereszt- és becenevei”. Névtani Értesítő 28 (2006): 266–8. (Ismertetés.)

40.  N. Fodor János, Hajdú Mihály két tanulmánykötetéről. Névtani Értesítő 26 (2004): 205–210. (Ismertetés.)

41.  N. Fodor János, A Magyar Nyelvtudományi Társaság népnyelvi gyűjtő-pályázatáról. Honismeret 2003/5: 93–6.

42.  N. Fodor János, P. Lakatos Ilona szerk. Mutatványok a hármas határ menti nyelvhasználat kutatásából. (Ismertetés.) Magyar Nyelv 99 (2003): 369–71. (Ismertetés.)

Kéziratos önálló művek

 

43.    N. Fodor János, Északkelet-Magyarország személyneveinek komplex nyelvi elemzése (1401­-1526). Budapest, 2008. 226 lap (PhD-értekezés 1. kötet, ELTE BTK)

Hivatkozás: 16

 

43.    N. Fodor János, Északkelet-Magyarország személynévszótára (1401–1526). Budapest, 2008. 219 lap (PhD-értekezés 2. kötet, ELTE BTK)

Hivatkozás: 1

 

44.    N. Fodor János, Adattár. Északkelet-Magyarország személyneveinek okleveles forrásai (1401–1526). Budapest, 2008. 295 lap + mellékletek. (PhD-értekezés 3. kötet, ELTE BTK)

 

45.    Fodor János, Szabolcs megye igazgatása és nemessége az Anjou-korban. Budapest, 2000. (Diplomadolgozat.) 60 lap + mellékletek

 

46.    Fodor János, A Tiszakönyök koraújkori jobbágyneveinek jelentéstani rendszerezése. Budapest, 2000. (Diplomadolgozat.) 92 lap

 

 

Szerkesztett kötetek

47.  Varga Józsefné Horváth Mária, A Győr vármegyei Újváros XVIII. századi személynevei. Magyar Névtani Értekezések 5. Budapest, 2011. (sorozat-szerkesztőként)

48.  N. Kis Szilvia, Névszemantikai vizsgálatok az állatnevek köréből. A lónevek tanulságai. Magyar Névtani Értekezések 4. Budapest–Kaposvár, 2010. (sorozat-szerkesztőként)

49.  N. Fodor János, Személynevek rendszere a kései ómagyar korban. Magyar Névtani Értekezések 2. Budapest, 2010. (sorozatszerkesztőként)

50.  N. Fodor János, A Felső-Tisza-vidék késő középkori személyneveinek szótára (1401–1526). Magyar Névtani Értekezések 3. Budapest, 2010. (sorozatszer-kesztőként)

51.  N. Fodor János (– Hajdú Mihály – Bárth M. János), Kolozs megye. Szabó T. Attila történeti helynévgyűjtése. 11. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 2009. 

Hivatkozás: 2

52.  Mazurka Károly, Szuhogyi palóc tájszótár. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Tinta Könyvkiadó. Budapest, 2008. 184 lap

Hivatkozás: 1

53.  B. Gergely Piroska, Kalotaszeg magyar kereszt- és becenevei. Magyar Névtani Értekezések 1. Budapest–Miskolc, 2005. 324 lap (sorozatszerkesztőként)

Előadások

1.    A magyar családnevek funkcionális-szemantikai elemzése. Magyar Nyelvtudományi Társaság felolvasóülése, Budapest, 2005. november 12.

 

2.    Szabó T. Attila, a nyelvjáráskutató. Szabó T. Attila emlékülés, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, 2006. január 12.

 

3.    A kései ómagyar kor személynévanyaga mint nyelvi és történeti forrás. A középkortól a kora újkorig. Doktoranduszok előadónapja az ELTE BTK-n. Budapest, 2006. június 14.

 

4.    A természetes családnévanyag lexikális-morfológiai és keletkezéstörténeti vizs-gálata. VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Debrecen, 2006. augusztus 24.

 

5.    Hangtani változások az északkeleti nyelvjárás rendszerében (XV–XX. század). 14. Élőnyelvi Konferencia, Bük, 2006. október 11.

 

6.    A magyar eredetű családnevek megváltoztatásának esetei a dualizmus korában. VI. Magyar Névtudományi Konferencia, Balatonszárszó, 2007. június 23.

 

7.    Változások az északkeleti nyelvjárás rendszerében. V. Dialektológiai Szimpózium, Szombathely, 2007. augusztus 22.

 

8.    Öt kérdés a magyar családnevekről. Kutatók éjszakája: „Megjártam a szavak útját...” – Nyelvi kéktúra térben és időben c. program, ELTE BTK, Budapest, 2009. szeptember 25.

 

9.    A kórógyi nyelvjárás sajátosságai. Nyelvi sokszínűség és helyi sajátosságok Burgenland, Muravidék és Szlavónia beszélőközösségeinek nyelvében. Alsóőr (Ausztria), 2010. november 26.

 

10.   A szlavóniai magyarság eredetéről a nyelvföldrajz szemszögéből. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 2011. március 22.

 

11.   A Fekete-Körös völgyi magyarság eredetéről a nyelvföldrajz tükrében. VII. Nemzetkzi Hungarológiai Kongresszus, Kolozsvár, 2011. augusztus 23.

 

12.  A Partium ómagyar kori családneveinek történeti tanulságai. VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Kolozsvár, 2011. augusztus 27.

 

13.  Név és etnikum összefüggésének nyelvföldrajzi vonatkozásai. A nyelvföldrajztól a névföldrajzig II. Családnév – helynév – kisebbségek. Győr, 2011. november 5.

 

14.  Az ómagyar kori magánhangzórendszert érintő hangeltolódás tendenciájának nyelvjárási vonatkozásai. Nyelvelmélet és dialektológia – Műhelykonferencia, PPKE, Piliscsaba, 2011. november 16.

 

15.  Nyelvföldrajzi vizsgálatok a személynevek körében. Egy készülő Kárpát-medencei történeti családnévatlaszról. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 2012. április 11.

 

16.  Nyelvföldrajzi vizsgálatok a személynevek körében. Egy Kárpát-medencei történeti családnévatlasz felhasználási lehetőségeiről. Helynévtörténeti szeminárium. Síkfőkút, 2012. június 1.

 

17.  A természetes személynévadásról. Előadás a Kiss Lajos-díj átadása alkalmából a Debreceni Egyetemen. Debrecen, 2012. június 4.

 

18.  (­— F. Láncz Évával), Nyelvjárás-történeti adatok a Történeti magyar családnévatlasz anyagában. A nyelvföldrajztól a névföldrajzig III. Nyelvjárás – néprajz – művelődéstörténet. Sárvár, 2012. június 4.

 

19.   A magyar nyitódó kettőshangzók kialakulásának rendszerszerű sajátosságai. Analógia és modern nyelvleírás. A magyar nyelvészeti kutatások újabb eredményei III. Kolozsvár, 2012. július 5. (Absztrakt: http://hunlang.lett.ubbcluj.ro/data/ konferencia2012/NFodorJanos.pdf)

 

20.  Nyelvészeti kutatások a Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai és Dialektológiai Tanszéken [ELTE]. Szakkollégiumi délutánok előadássorozat. Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, 2012. november 22.

 

21.  Névföldrajz és családnévkutatás. A történeti magyar családnévvizsgálatok újabb lehetőségei. Nyelv — társadalom — kultúra. Interkulturális és multikulturális perspektívák. XXIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, ELTE BTK. Budapest, 2013. március 26–28. (Absztrakt: http://manyexxiii.elte.hu/MANYE _2013_absztraktfuzet.pdf)

 

22.  About geolinguistic research of historical personal names of Carpathian Basin. The Second International Conference on Onomastics “Name and Naming”. Onomastics in Contemporary Public Space. Baia Mare, 9-11 May 2013.

(http://onomastica.ubm.ro/docs/rezumate.pdf)

 

 

Budapest, 2015. november 14.